Klink verliest geloofwaardigheid door uitstel EPD

Door Rob Schonck

Met het aangekondigde uitstel van de introductie van het landelijke elektronische patiëntendossier verliest minister Klink zijn geloofwaardigheid.

In november startte de minister zijn publiekscampagne rond het elektronische patiëntendossier (EPD), dat volgens planning vanaf september 2009 operationeel zou moeten zijn. In alle media werden de vermeende voordelen van het EPD aan de burgers breed uitgemeten en werd kritische journalisten bezworen dat het systeem zal werken en dat de waarborgen rondom veiligheid en privacy uitmuntend zullen zijn.

De burger werd weliswaar, en dan ook nog op zeer onzorgvuldige wijze, de gelegenheid geboden bezwaar te maken tegen opname in het EPD, maar de indruk werd toch vooral gewekt dat alles in kannen en kruiken was en dat bezwaar maken te ontraden viel. In het kielzog van de minister heeft de patiëntenfederatie NPCF niet nagelaten dit beeld kracht bij te zetten.

De stelligheid waarmee minister het heil van het EPD heeft verkondigd stond haaks op de vele waarschuwingen die hij uit diverse hoeken heeft gekregen. Het College Bescherming Persoonsgegevens, Raad van State, artsen- en apothekersorganisaties en ICT- en beveiligingsdeskundigen hebben onafhankelijk van elkaar de waarde van het systeem, de haalbaarheid, de veiligheid en de gebrekkige randvoorwaarden ter discussie gesteld. Geen enkel proefproject is succesvol afgerond en op vele relevante vragen blijft de minister het antwoord schuldig. Doof voor de argumenten van deze experts zette Klink de goed-nieuws-show voort.

De Tweede Kamer beseft gelukkig wél tijdig dat medische gegevens en privacy van burgers niet de speelbal mogen worden van de ambities van een minister met oogkleppen op. De focus van de Kamerleden op gebrekkige veiligheid en privacywaarborgen is uiterst belangrijk.

Het is echter te hopen dat zij ook alle andere onvolkomenheden in Klinks plannen opgelost wensen te zien, alvorens positief te besluiten over invoering van het EPD. Het betreft dan met name de grote technische problemen bij de koppeling van de zeer diverse gegevensbestanden, het ontbreken van heldere regels rond verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid en de ontbrekende financiering voor adequate invoering en duurzaam onderhoud van dit megaproject.

Op dit punt toont de minister zich nu kennelijk bereid eenmalig meer geld ter beschikking te stellen voor de opbouw van het systeem. Kamerlid Omtzigt (CDA) liet zich al ontvallen te hopen dat daarmee "de huisartsen over de streep getrokken kunnen worden". Maar principiële bezwaren en structurele problemen worden natuurlijk niet afgekocht met een eenmalige subsidie, zij vragen om duurzame oplossingen.

Wie een rookverbod invoert en al moeite heeft om dát te handhaven doet er niet verstandig aan zich eigenwijs te gedragen als het de invoering betreft van een ICT-project dat zijn waarde nergens heeft bewezen en dat qua impact zijn gelijke in ons land niet kent: niet vanwege de implicaties op het privé-leven van de burger, niet vanwege de ingrijpende veranderingen in het medisch proces en niet vanwege de enorme technische hobbels die nog genomen moeten worden.

Een minister die, in weerwil van deskundigenadviezen uit zo diverse gremia en met zijn rug naar het veld, aanvankelijk met volle kracht zijn zin doordrijft en nu bakzeil moet halen in de Tweede Kamer is niet langer geloofwaardig. De Kamer en de burgers zijn door deze minister foutief voorgelicht. Het EPD komt er niet in september. Het zou Klink sieren zijn consequenties hieruit te trekken.

Rob Schonck is huisarts te Velden en voorztter van Stichting de Vrije Huisarts

Bent u ook deskundig op dit gebied? Reageer dan op nrc.nl/expert

Gerelateerde artikelen:

Gepubliceerd in:
Opinie